รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
การเกษตรบนพื้นที่สูง
 
 
          • ปี 2561
ไม้ผลและไม้ยืนต้น
 
 

ตุลาคม

 
 

พฤศจิกายน

ไม้ดอกไม้ประดับ  
 
กิจกรรมประจำเดือน

ธันวาคม

คริสต์มาส  
 
          • ปี 2562
พืชผัก  
 

มกราคม

พริกกะเหรี่ยง  
   

กุมภาพันธ์

ผักลีลาว  
   

มีนาคม

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
 
   

เมษายน

พืชไร่  
   

พฤษภาคม

ข้าวไร่  
   

มิถุนายน

ระบบการผลิต
   

กรกฏาคม

ระบบการปลูกที่ดี
   

สิงหาคม

   
   

กันยายน

   
         
         
         
               

เลขที่135  หมู่ที่ 10  ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  42120

โทรศัพท์และโทรสาร :042-039219

E-mail : haec02@doae.go.th