การเกษตรบนพื้นที่สูง
   
ไม้ผลและไม้ยืนต้น
 
  องุ่น
 
กิจกรรมประจำเดือน
กาแฟ
  ไม้ดอกไม้ประดับ
 
รายงานงบทดลองปี 2563
คริสต์มาส
   

นายบุญรอด คำทะริ

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

พืชผักและเห็ด
    พริกกะเหรี่ยง
 
  ผักลีลาว
    การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
  ข่าว/ประกาศ/กิจกรรม     พืชไร่
 

นายบุญรอด คำทะริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ร่วมกับ เกษตรอำเภอนาแห้ว กรมป่าไม้ มอบปัจจัยกล้าไม้ผลไม้ยืนต้น แก่เกษตรกร
“โครงการสร้างป่า สร้างรายได้”  เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำวนเกษตรกร
ให้มีการบริหารจัดการทรัพยกรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ณ สำนักงาน สร้างป่า สร้างรายได้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา
 
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้าวไร่
  ระบบการผลิต
 
ระบบการปลูกที่ดี
   
   
 

นายบุญรอด คำทะริ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
เข้าร่วม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อะโวคาโด ไม้ผลเศรษฐกิจทางเลือกใหม่บนพื้นที่สูง’’
เวทีเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของอโวคาโด พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่”
และผลการดำเนินงานของศูนย์ 8 แห่ง (เกษตรที่สูง)
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตาก (เกษตรที่สูง)
ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
  ระหว่างวันที่ 22-23  สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   
   
   
     
   

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
ดำเนินการโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดเพชรบูรณ์
มอบพืชผักสวนครัวแก่เกษตรกร
อันเป็นการฟื้นฟูหลังน้ำลดให้เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ
 ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
     
     
     
     
             
             
             
             
             

เลขที่135  หมู่ที่ 10  ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  42120

โทรศัพท์และโทรสาร :042-039219

E-mail : haec02@doae.go.th