ข่าว/ประกาศ/กิจกรรม
 
การเกษตรบนพื้นที่สูง
   
ไม้ผลและไม้ยืนต้น
 
  องุ่น
 
กิจกรรมประจำเดือน
กาแฟ
  ผู้สนใจขอรับการ ศึกษาดูงาน กิจกรรมการ
ไม้ดอกไม้ประดับ
  ผลิตพืชบนพื้นที่สูง สามารถติดต่อได้ที่ 042-039219
คริสต์มาส
    (รายละเอียดเพิ่มเติม) พืชผักและเห็ด
      พริกกะเหรี่ยง
 
  ผักลีลาว
    การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
      พืชไร่
 

นายยุพล  ธัญญะประกอบ  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
ร่วมออกหน่วย ให้บริการเพื่อ แก้ไขปัญหาบ้านตูบค้อ   ณ ศูนย์เรียนรู้
เพื่อการพัฒนาสังคมและ สวัสดิการบนพื้นที่สูง บ้านตูบค้อ  หมูที่ 6 
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2559 ที่ผ่านมา
  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้าวไร่
  ระบบการผลิต
 
ระบบการปลูกที่ดี
   
   
 

นายประเมิน  พุทธมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 พร้อมด้วย  นางสาวนฤชล  สีดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตอนรับคณะนักเรียนโรงเรียนติ้ววิทยา  อำเภอหล่มเก่า
 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมแปลงเรียนรู้การผลิตพืชบนพื้นที่สูง 
เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม  2559   ที่ผ่านมา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   
   
   
     
   

นางสาวนฤชล  สีดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 
ร่วมคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านตูบค้อ
ตำบลกกสะทอน  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ณ  บ้านเกษตรกรในพื้นท
ี่บ้านตูบค้อ  ตำบลกกสะทอน  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย เมื่อวันที่  
14  ธันวาคม 
2559 ที่ผ่านมา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
     
     
     
     
             
             
             
             
             

เลขที่135  หมู่ที่ 10  ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  42120

โทรศัพท์และโทรสาร :042-039219

E-mail : haec02@doae.go.th