ข่าว/ประกาศ/กิจกรรม
 
การเกษตรบนพื้นที่สูง
 
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
ไม้ผลและไม้ยืนต้น
 

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)
ทำการปรับปรุงระบบสื่อสาร จึงขอแจ้งสำหรับผู้ติดต่อราชการ
และสอบถามข้อมูลทางการเกษตร
สามารถติดต่อได้ที่
042-039219 เป็นต้นไป

  องุ่น
 
กิจกรรมประจำเดือน
กาแฟ
  ไม้ดอกไม้ประดับ
    คริสต์มาส
 

รายละเอียดประกอบ
รายการบัญชี

  พืชผักและเห็ด
    พริกกะเหรี่ยง
 
  ผักลีลาว
    การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
      พืชไร่
 

นายยุพล  ธัญญะประกอบ  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)    พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
ร่วมออกหน่วย ให้บริการเพื่อ แก้ไขปัญหาบ้านตูบค้อ   ณ ศูนย์เรียนรู้
เพื่อการพัฒนาสังคมและ สวัสดิการบนพื้นที่สูง บ้านตูบค้อ  หมูที่ 6 
ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2559 ที่ผ่านมา
  (รายละเอียดเพิ่มเติม)

ข้าวไร่
  ระบบการผลิต
 
ผู้สนใจขอรับการ
ศึกษาดูงาน
กิจกรรมการ
ผลิตพืชบนพื้นที่สูง
สามารถติดต่อได้ที่
042-039219
(รายละเอียดเพิ่มเติม
)
ระบบการปลูกที่ดี
   
   
 

นายประเมิน  พุทธมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 พร้อมด้วย  นางสาวนฤชล  สีดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมตอนรับคณะนักเรียนโรงเรียนติ้ววิทยา  อำเภอหล่มเก่า
 จังหวัดเพชรบูรณ์ กิจกรรมแปลงเรียนรู้การผลิตพืชบนพื้นที่สูง 
เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม  2559   ที่ผ่านมา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
   
   
   
     
   

นางสาวนฤชล  สีดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) 
ร่วมคณะทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านตูบค้อ
ตำบลกกสะทอน  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย ณ  บ้านเกษตรกรในพื้นท
ี่บ้านตูบค้อ  ตำบลกกสะทอน  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย เมื่อวันที่  
14  ธันวาคม 
2559 ที่ผ่านมา
(รายละเอียดเพิ่มเติม)

 
     
     
     
     
             
             
             
             
             

เลขที่135  หมู่ที่ 10  ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  42120

โทรศัพท์และโทรสาร :042-039219

E-mail : haec02@doae.go.th